Какво е акция?

Акции са дялове от компания, които могат да бъдат продавани или купувани на борсите като Nasdaq чрез регулиран брокер на акции. При търговията с акции, инвеститорите поемат риск с надежда да спечелят от растежа на цената на акцията или от дивиденти, които компанията може да изплати при добро представяне.

Акциите се търгуват на фондови борси, като най-известните са Фондовата борса в Ню Йорк (NYSE) и Национална асоциация на дилърите на ценни книжа Автоматизирани котировки (NASDAQ). В България, фондовата борса е Българската фондова борса - Българска фондова борса АД (BSE-Sofia AD).

Търговията на фондовите борси се осъществявана онлайн или чрез посредник, като банка или брокерска компания. Те служат като платформа/терминал за посредничество между купувачи и продавачи на акции. Цената на акцията се определя от броя поръчки за продажба и покупка в даден момент, като тя се съпоставя с моментната ликвидност на този инструмент на пазара.

Притежателите на акции в дадена фирма имат право на участие в управлението на фирмата чрез правото да гласуват на общи събрания на акционерите. Те имат право на доход от дивидент и реализиране на печалба при продажба на акциите. Също така, акционерите могат да получават информация за финансовото състояние и плановете на публичната компания.

В зависимост от типа на акциите, акционера може да има допълнителни права, като преструктуриране на капитала. В общи линии, правата на собственика на акции във фирмата му дават възможност да участва в управлението и решенията на компанията, да получава доход и да има влияние върху цената на акциите.

Видове акции

Има два основни типа акции: Обикновени акции (Common Stock) и Привилегировани акции (Preferred Stock). Обикновените акции дават на владелеца право на гласуване в общите срещи на акционерите, право на получаване на дивиденти и право на участие в решенията за управление на фирмата.

Привилегированите акции имат приоритет пред обикновените акции при получаване на дивидент и погасяване на вземания. Има един много популярен израз за Привилегированите акции - Първи взимат и последни дават. Обикновено Привилегированите акции нямат право на глас в общите събрания на акционерите.

Кои са водещите фондови борси?

S&P 500 индекс

S&P 500 (Standard & Poor's 500) е индекс, който e съставен от топ 500 най-големите и най-добре представящи се компании в САЩ. Той е популярен измерител на състоянието на американската икономика и бизнес среда. S&P 500 се използва като бенчмарк за моментното състояние на финансовия пазар като цяло. S&P 500 е съставен от най-ключовите сектори за икономиката на САЩ като технологии, финансови и банкови услуги, здравеопазване, енергетика, потребителски стоки и услуги, комуникации, индустриални компании, чипове.

Производствения индекс се обновява веднъж годишно и може да бъде използван като показател за стабилността и растежа на американската икономика. Много инвеститори предпочитат да инвестират в тези компании, включени в S&P 500, защото вече са анализирани като стабилни и основни за най-силната икономика в света. Тези компании обикновено се наричат Сини Чипове (Blue Chips) и носят редовна и сигурна печалба.

Принципи за определяне на риска за инвестиция в акции

Разбирането на риска е съществена част от вземането на инвестиционни решения и може да помогне на инвеститорите да избегнат потенциални загуби, като същевременно максимизират своите печалби.

Ръководство за това как да оцените риска, когато анализирате акция, в която да инвестирате:

 • Започнете с основите: Преди да започнете да анализирате акции, трябва да разбирате основините принципи на инвестирането. Това включва възможност за определяне на разликата между акции, облигации и други видове ценни книжа, както и как да изчислявате с точност възвръщаемостта на инвестициите (ROI). Също така и как да диверсифицирате и хеджирате портфолиото си с цел минимизиране на рисковете.
 • Анализ на финансовите данни на компанията: Първата стъпка в анализа на акцията е да разгледате финансовите данни на компанията. Това включва нейният баланс, отчет за доходи, разходи и паричните потоци. Потърсете тенденции в приходите, печалбите и паричния поток. Нивата на дълг са един от най-важните фактори, който влияе върху цената на една акция и нейната печалба. Трябва също така да сравните финансовите данни на компанията с нейните конкуренти и други компании от сектора.
 • Оценка на индустрията: Важно е да разбирате сектора и индустрията, в която оперира компанията. Анализирайте текущите тенденции, бъдещите прогнози и всички потенциални рискове, които биха могли да повлияят на развитието на този сектор в бъдеще. Това ще ви даде по-добро разбиране за позицията на компанията в тази индустрия и нейния потенциал за растеж в бъдеще.
 • Анализ на управленския екип: Екипът от мениджъри и специалисти на компанията е от решаващо значение за нейния успех. Оценете опита и резултатите на мениджърския екип, както и тяхната комуникация с акционерите и обществеността. Това ще ви даде по-добра представа за това как се управлява компанията и потенциала за развитие в сектора.
 • Оценка за представянето на акцията: Оценката е критичен компонент на анализа на риска. Внимателно анализирайте съотношението цена-печалба (съотношение P/E), съотношение цена-продажби (съотношение P/S), това са едни от основните и най-важни показатели за представянето на една компания и акциите й. Сравнете оценката на акцията й с нейните конкуренти и средните показатели за целия пазар, за да определите дали е надценена или подценена към даденият момент.
 • Оценка на дълга на компанията: Дългът може да бъде значителен рисков фактор за компаниите. Определете съотношението дълг към собствен капитал на компанията, коефициента на лихвено покритие. Това ще ви даде представа колко дългове има компанията и способността й да ги изплаща редовно.
 • Анализ на макроикономическите фактори: Извършете оценка и анализ на макроикономическите фактори, които биха могли да повлияят на представянето на компанията. Това включва лихвени проценти, инфлация и политически настроения в държавата, в която оперира компанията. Разбирането на тези фактори ще ви даде по-добра представа за потенциалните рискове и възможности, които стоят пред компанията.

В заключение, оценяването на риска е съществен компонент от анализа на акции, в които да инвестирате. Като следвате тези стъпки, можете да оцените финансовите данни на компанията, тенденциите в индустрията, мениджърския екип, оценката на акциите, дълга и макроикономическите фактори. Със задълбочено разбиране на тези фактори можете да вземате информирани инвестиционни решения и да минимизирате риска си, като същевременно максимизирате възвръщаемостта си.

Какво е IPO?

Първично публично предлагане (IPO - Initial Public Offering) може да се опише като процес на предлагане на акция за първи път на борсата за търгуване от широката публика. Това означава, че частна компания се обявява за публично търгуване с нейни акции за първи път и започва да продава акции на инвеститорите. Целта на IPO е да привлече капитал и да направи компанията публично достъпна за инвестиране. Обикновено, IPO се прави когато компанията иска да разшири своя бизнес или да получи допълнителни финансови ресурси за реализиране на нейните продукти и цели. Чрез Първичното публично предлагане компанията получава реална и справедлива оценка и цена на 1 една акция от пазара, която се определя от търсенето и предлагането на своите акции. Колкото по-успешна е една компания и нейните показатели в отчетите растат, толкова по-скъпа и атрактивна е нейната акция.

Анализ на акции

Ръководство как да извършвате техническият анализ на акции. Добри практики за управление на инвестиционно портфолио.

 • Техническият анализ се използва за прогнозиране движението на цената на акция, използвайки индикатори и графики на движението на цената на акцията в исторически план.
 • Графиките на цените на акциите показват историческите данни за нивата на цената на акция и могат да помогнат да се идентифицират трендове и повтарящи се модели.
 • Индикатори като Пълзяща средна (MA), Индекс на относителна сила (RSI) и Стохастичният индикатор могат да бъдат използвани, за да се оценят текущият технически моментум в търговията на акция.
 • Ценовите фигури като двоен връх, двойно дъно и чук се използват за прогнозиране на бъдещето движението на цената на акция, като се вземе предвид нейното историческо представяне и се идентифицират нивата на съпротива и подкрепа, както и възможности за пробив на тренда.
 • Важно е да следите и редовно ценовата графика на акцията и внимателно да наблюдавате измененията в пазара. Това ще ви помогне да прецените кога е най-удачният момент да отворите или затворите позиция.
 • Ключово е да следите фундамента и голямата картина на пазарите, за да се избегне трейдинг на основа на емоционални фактори.
 • Добра практика е да комбинирате техническият анализ на акция със следене и изучаване на финансовите отчети и новини около компаниите, към които имате интерес.
 • Изключително полезно е да се консултирате с финансов специалист или да се абонирате за онлайн групи, форуми и блогове, където можете да обменяте идеи и информация с други трейдъри и да търсите второ информирано мнение при оценка на акция.
 • Пазарите са изключително динамични, затова изпълнявайте постоянен мониторинг на представянето на своето портфолио от акции. Използвайте чертежи и графики, за да видите дългосрочните и краткосрочните тенденции. Непрекъснато оценявайте своя портфейл и решенията, които сте взели. Изучавайте грешките си и правете корекции, където е необходимо за да избегнете бъдещи загуби.
 • Наблюдавайте редовно макроикономическите новини и тенденции. Отбележете важните макроикономически събития, като инфлация, икономически цикли, политически рискове, данни за бизнес средата и представянето на икономиката. Тази информация и фактори имат пряко влияние върху световната икономика и съответно най-вероятно ще повлияят на вашето портфолио и инвестиции в акции.
 • Разнообразете своя портфейл, включвайки различни видове активи, като акции, облигации, валути, метали, суровини. Това ще ви помогне да се защитите от потенциални рискове и да оптимизирате вашия приход от инвестиции.
 • Постоянно се обучавайте и инвестирайте в своите знания и обучение за търговия на финансовите пазари. Четете финансови книги, посещавайте добри и утвърдени семинари и обучения. Запишете се и следете водещите блогове и публични личности от финансовия свят.
 • Изберете доверен инвестиционен партньор/брокер, който може да ви помогне да управлявате вашия портфейл, да ви предостави ценни обучителни материали и да ви посредничи в търговията с акции. Започнете търговия на акции с регулирана Швейцарска банка - Dukascopy
 • Научете се да управлявате нивата на риск, които може да поемете при търговията с акции. Разбирайте и контролирайте рисковете, свързани с вашите инвестиции. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да загубите и винаги разпределяйте риска при инвестиране.
 • Винаги се опитвайте да запазете дългосрочен поглед над голямата картина. Не се вълнувайте от краткосрочните колебания на пазара. Стабилната и дългосрочна стратегия за инвестиране е ключът към успешното управление на вашето портфолио от акции.
 • Проследявайте внимателно трендовете и циклите в на световните пазари и икономика, за да разберете какъв е актуалният моментум и кои сектори и акции се развиват добре. Което ще ви покаже сектори и акции с най-голям потенциал за растеж и поскъпване на акциите на компаниите в тези сектори.

Какво е хеджиране?

"Хеджиране" в търговията с акции означава прилагането на техники, които може да защитят вашите инвестиции от нежелани последствия и непредвидими ситуации на финансовия пазар. Един от начините да се използва хеджиране в търговията с акции е чрез използването на опции. Това включва покупка на опции, които предоставят правото да продадете или купите акция на определена цена в бъдещ период, независимо от моментната цена на акцията и тренда. Така, вие може да защитите своята печалба и да минимизирате рисковете и евентуалната загуба.

Друг начин да се използва хеджиране е чрез диверсификация на портфейла. Това означава, да инвестирате в различни отрасли и компании от основните в портфолиото ви, които биха поскъпнали при поевтиняване на вашите основни компании.

Независимо коя техника за хеджиране ще изберете, е важно да се запомни, че никога не е гарантирано, че хеджирането ще защити вашите инвестиции от рисковете на пазара. Важно е да анализирате внимателно всеки инструмент, в който желаете да инвестирате, преди да отворите позиция.

Контакти

Свържете се със Stocks.bg за съдействие при избор на брокер на акции и трейдинг платформа.

Изпраща се
Вашето съобщение беше изпратено успешно!